AVÍS LEGAL

L'Organisme Autònom per a la Societat de la Informació (en endavant OASI) té la seva seu en el núm. 12 del carrer Assalt, 43003, Tarragona, Espanya, CIF núm. P4300025-F.

OASI es reserva el dret d'actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, com també de limitar i impedir-hi l'accés, ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia.

L'ús d'aquesta pàgina web atribueix la condició d'usuari de la pàgina web (en endavant l'usuari) i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per OASI, en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la pàgina web.

Les pàgines web d'OASI poden visitar-se lliurement pels usuaris, excepte les àrees privades, que poden visitar-se utilitzant prèviament el seu codi i la contrasenya, que proporcioni el gestor del portal.

L'Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei, amb aquest Avís Legal, amb les condicions particulars de certs serveis, respectant els drets inherents a la propietat intel·lectual dels continguts d'acord amb les possibilitats d'ús que s'estableixin en cada cas, i amb els altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats per al coneixement de l'Usuari, com també amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

A aquest efecte, l'Usuari ha d'abstenir-se d'utilitzar qualsevol dels serveis i continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers.

La responsabilitat de l'ús de la informació continguda en les pàgines web és exclusivament de l'Usuari.

OASI, en el marc de la legislació sobre serveis de la Societat de la Informació, no assumeix cap responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web no elaborades per OASI i, especialment, sobre els continguts dels enllaços publicats a la seva pàgina web.

OASI queda eximit de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de la captació i ús per part de tercers de les informacions, de la publicitat i d'opinions facilitades pels usuaris a la pàgina web, si bé es compromet a actuar amb la deguda diligència i en compliment de les obligacions que li corresponen com a prestador de servei d'emmagatzematge de continguts, en els casos que tingui coneixement de continguts no lícits o que sigui requerit per actuar.

OASI no es fa responsable en cap cas dels continguts, informacions o imatges que no depenguin de la pàgina web, ni estiguin gestionats per OASI, més enllà de la responsabilitat que com a prestador de servei d'emmagatzematge d'informacions i continguts li pugui correspondre d'acord amb la legislació vigent en cada moment sobre aquesta matèria.

OASI no es fa responsable de l'ús indegut del codi i de la contrasenya dels Usuaris per a l'accés als continguts i serveis que els requereixin i que s'ofereixin en la pàgina web, ni de les conseqüències de qualsevol naturalesa derivades del mal ús per part dels Usuaris, la pèrdua o l'oblit del codi i de la contrasenya, ni del seu ús indegut per tercers no autoritzats.


CONDICIONS DE CÒPIA I DISTRIBUCIÓ

Els continguts d'aquesta pàgina web es publiquen sota una llicència de "Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada (by-nc-nd) 3.0 Espanya" de Creative Commons.

Creative Commons License

Això significa que és permesa la lliure còpia, distribució i comunicació pública dels textos publicats en aquesta pàgina web, sempre i quan:

  • S'esmenti l'autor.
  • S'esmenti la font: www.tinet.cat.
  • No se'n creï obra derivada.
  • No se'n faci un ús comercial.
  • Se'n respecti la contextualització original.

Queden exclosos d'aquesta llicència (i, per tant, a l'empara de les llicències "tots els drets reservats" de la legislació vigent sobre la propietat intel·lectual) totes les fotografies, les informacions de l'ACN i de laMalla i qualsevol altre material en què així s'indiqui.


POLÍTICA DE PRIVADESA

Amb la informació que us proporcionem a continuació OASI vol que conegueu quina és la política de privadesa aplicada pel que fa al tractament de les dades personals.

OASI compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i totes les dades sota la nostra responsabilitat es tracten d'acord amb les exigències legals, i se'ls apliquen les degudes mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, que en garanteixin la confidencialitat.

Sempre que ens faciliteu una dada personal, us informarem prèviament del fitxer en el qual s'emmagatzemen aquestes dades, degudament inscrit i del qual OASI és el responsable legal. Les dades només poden ser utilitzades per al compliment de les finalitats pròpies d'OASI i per a les quals s'ha creat el fitxer de dades, relacionades amb l'activitat general de l'organisme, així com a informar dels serveis que oferim.

Com a persona interessada podeu accedir al fitxer i exercir, en qualsevol moment, els vostres drets d'oposició, d'accés, de rectificació i de cancel·lació, adreçant un correu electrònic a l'adreça de webmaster@tinet.cat o bé per correu postal a l'adreça OASI, C/Assalt 12, 43003 Tarragona indicant en l'assumpte del missatge o del sobre: "Política de Privadesa".

Facilitant les vostres dades, s'entén que doneu el vostre consentiment per a tractar-les en les condicions abans esmentades. Aquest consentiment es pot revocar, sense efectes retroactius, en qualsevol moment, per causa justificada i en els termes establerts per la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Així mateix, us informem que les vostres dades personals no es segmentaran ni s'utilitzaran amb altres finalitats que no siguin les necessàries per a la prestació del servei i per a la mera informació dels serveis i de les activitats que OASI ofereix i que considerem que poden ser de la utilitat de l'usuari i titular de les dades.

En el cas que el titular de les dades no desitgi rebre informació que OASI pugui considerar d'interès, si és usuari d'un compte de correu de Tinet pot expressar clarament la voluntat de no rebre aquestes comunicacions adreçant-se a webmaster@tinet.cat. En qualsevol cas, pot adreçar-se al gestor del fitxer mitjançant un correu electrònic a l'adreça de webmaster@tinet.cat o bé per correu postal a l'adreça OASI, C/Assalt 12. 43003 Tarragona per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, expressant clarament la voluntat de no rebre aquestes comunicacions.

A la nostra pàgina web no hi ha cap hipervincle que permeti la comunicació de les seves dades a qualsevol altra entitat o empresa, així com tampoc està prevista cap cessió de dades entre administracions públiques o a d'altres entitats públiques o privades.