Normes reguladores de la 6a convocatòria de la TINETaula

Model de sol·licitud Resolució de la convocatòria

 

1. Presentació

La unitat d’Entorn Web de l’Àrea de Coneixement i Qualitat de la Diputació de Tarragona posa en marxa la sisena edició de la TINETaula; una activitat gratuïta de formació en Internet i en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) adreçada als ciutadans dels municipis de la demarcació de Tarragona amb un cens menor de 4.000 habitants.

La TINETaula ha evolucionat i madurat any rere any i s’ha consolidat com una activitat formativa dirigida a tots els ciutadans per poder treure profit de la Societat de la Informació, apropar-los a Internet i a les TIC, així com facilitar la difusió i el coneixement de les bones pràctiques a Internet independentment del dispositiu d’accés que s’utilitzi

2. Finalitat

La TINETaula és una activitat formativa en Internet i en TIC adreçada als habitants dels municipis de la demarcació de Tarragona de menys de 4.000 habitants, de 9 dies de durada, que consisteix en impartir dos cursos amb públic i objectius diferenciats:

 • Internet multidispositu
 • Participa a les xarxes socials

L’objectiu global dels cursos de la TINETaula és aportar als alumnes els coneixements bàsics i les habilitats necessàries per a desenvolupar-se amb èxit amb les TIC i Internet, sigui en dispositius de sobretaula i portàtils, com en tauletes i telèfons mòbils.

3. Recursos i material

La Diputació de Tarragona es fa càrrec del subministrament i muntatge del material necessari per poder impartir els cursos i també del material docent i d’un professor per desenvolupar l’activitat formativa.

L’equipament de l’aula consisteix en:

 • 10 ordinadors portàtils amb ratolí i/o tauletes
 • 1 mòdem router de connexió sense fils
 • 1 pantalla
 • 1 projector

Aquest equipament es complementa amb:

 • Material de difusió de l’activitat
 • Fulls d’inscripció
 • Compte de correu gratuït a TINET per a cada alumne.
 • Un recull de material didàctic del curs en format digital per als alumnes

I, finalment, el professor/a que ha d’impartir els cursos.

L’Ajuntament, per la seva banda, ha d’habilitar un espai com a aula, que ha de complir els següents requeriments:

 • Connexió a Internet (ADSL o Xarxa corporativa), preferiblement de 3 MB de cabdal mínim.
 • Les taules i cadires necessàries per a encabir-hi adequadament 10 alumnes amb l’ordinador i/o tauletes corresponents.
 • Instal·lació elèctrica, amb totes les preses de corrent i els lladres necessaris per alimentar correctament tot el maquinari de l’aula.

L’Ajuntament assignarà un responsable tècnic/administratiu per a gestionar les inscripcions a l’activitat i la difusió d’aquesta amb el material facilitat i/o qualsevol altre mitjà que tingui a la seva disposició.

A més a més, l'Ajuntament es compromet a vetllar per la integritat i conservació del material subministrat per la Diputació de Tarragona per al desenvolupament de l'activitat.

Els alumnes podran portar el seu dispositiu mòbil (smartphone o tauleta).

4. Activitat, durada i horaris

Aquesta edició ofereix 40 activitats de la TINETaula, que consisteix en la impartició de dos cursos, iguals o diferents, escollits prèviament per l’Ajuntament.

L’activitat té una durada màxima de 9 sessions distribuïdes en dues setmanes consecutives, de dilluns a divendres la primera d’aquestes i de dilluns a dijous la segona, reservant el divendres per al trasllat de l’aula. Seran hàbils els dies que així ho contempli el calendari local i els dies festius no es recuperen.

L’horari del primer curs és de 17.00 a 18.30 h i el del segon de 18.30 a 20.00 h.

5. Continguts i destinataris dels cursos

Curs” Internet multidispositiu”: destinat a tothom que vulgui iniciar-se o aprofundir en la navegació per Internet i conèixer les eines bàsiques de la Xarxa des de diferents dispositius, com l’accés, el correu electrònic de TINET, la sincronització de continguts... amb especial atenció en les aplicacions i l’ús de tauletes i mòbils.

Curs “Participa a les xarxes socials”: adreçat a usuaris avançats que volen participar a Internet mitjançant la creació i la gestió de diferents perfils socials i del servei de blogs de TINET, sigui de l’àmbit personal, d’entitat o d’empresa.

6. Inscripcions

Les inscripcions dels alumnes a l’activitat són responsabilitat de l’Ajuntament, així com l’adscripció i la distribució correcta dels alumnes als cursos escollits i utilitzaran els fulls d’inscripció facilitats per la Diputació de Tarragona.  S’hi poden inscriure els habitants del municipi majors d’edat.

Cada curs admetrà 10 alumnes com a màxim i en cas de superar-se aquest número d’inscripcions, es constituirà una llista d’espera que, si hi hagués alguna baixa els tres primers dies del curs, s’oferirà per rigorós ordre d’inscripció als que formen part d’aquesta llista d’espera, fins la seva ocupació.

El nombre mínim d’inscrits per curs es fixa en 5 alumnes. Si qualsevol dels dos cursos no obté el mínim d’inscrits indicat s’anul·larà tota l’activitat.

Únicament s’acceptarà una inscripció a l’activitat per persona, és a dir, que una mateixa persona no es pot inscriure als dos cursos.

El respecte a aquestes normes afavoreix un òptim desenvolupament de l’activitat pel que fa a la dedicació individualitzada a l’alumne per part del professor i el manteniment del rendiment adequat del maquinari i la connexió a Internet.

Els fulls d’inscripció omplerts s’han de retornar a la Unitat d’Entorn Web de l’Àrea de Coneixement i Qualitat de la Diputació de Tarragona un cop iniciat el curs.

7. Diplomes d’assistència

Els alumnes obtindran un Diploma d’assistència al curs sempre i quan hagin assistit un mínim de 6 sessions de les 9 programades. Els diplomes els emet la Unitat d’Entorn Web i els farà arribar a l’Ajuntament per a lliurar-los als alumnes.

8. Inici de l’activitat

La TINETaula s’iniciarà el tercer trimestre del 2015.

9. Destinataris

Els destinataris d’aquesta edició són els ajuntaments dels municipis de la demarcació de Tarragona i/o organismes que en depenguin amb una població no superior a 4.000 habitants.  El nombre màxim d’activitats d’aquesta edició és de 40.

10. Sol·licitud i documentació a presentar

La sol·licitud, que s’ha de fer utilitzant el model en PDF específic publicat al final d'aquesta pàgina (o, per defecte, el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Tarragona) s’ha de presentar en suport paper i ha d’estar degudament emplenada indicant els cursos escollits, el calendari preferit i el nombre d’habitants registrats al cens.

La sol·licitud en suport paper es pot presentar:

a) A qualsevol de les següents oficines del registre general de la Diputació de Tarragona:

 • Passeig de Sant Antoni, 100 ( Palau de la Diputació), 43003 de Tarragona.
 • Pere Martell, 2 (Edifici de Serveis), 43001 de Tarragona.
 • Carrer Moncada, 32 ( Palau Climent), 43500 Tortosa

b) Per qualsevol altre mitjà dels establerts per l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú.

Si el sol·licitant tramet la sol·licitud per correu certificat dintre del termini establert, és aconsellable que ho comuniqui per fax a l’Àrea de Coneixement i Qualitat, adjuntant còpia de la sol·licitud en què ha de constar el segell de Correus i la data de presentació a la sol·licitud. La comunicació per fax s’ha de fer dins dels dos dies següents a la finalització del termini.

La documentació a presentar és la següent:

 • Justificant (factura, contracte o informe) que expliciti el tipus i el cabdal de la línia de connexió a Internet que es farà servir per a l’activitat.
 • Fotografia de la sala o sales alternatives previstes per a acollir l’activitat, amb una relació per escrit del mobiliari a utilitzar i ubicació de la connexió a Internet.

11. Termini de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 14 de juliol de 2015.

12. Criteris d’exclusió i de selecció

Quedaran exclosos de la selecció aquells municipis que:

 • Superin la població de 4.000 habitants segons les dades de població de l’últim cens aprovat (dades població: font INE – Institut Nacional d’Estadística).
 • No reuneixin algun dels requeriments esmentats en el punt 3 d’aquestes bases (Internet, mobiliari, electricitat i responsable).
 • Havent sol·licitat l’activitat en la convocatòria immediatament anterior, aquesta es va haver d’anul·lar.

Les sol·licituds acceptades, s’ordenaran atenent els següents criteris:

 • Es valorarà que la selecció respongui a criteris d’equilibri territorial.
 • Es donarà preferència als municipis que no hagin acollit l’activitat en l’edició immediatament anterior.
 • S’atendrà amb preferència als municipis amb menys habitants.
 • Ordre d’inscripció, sent la data la del registre d’entrada de la Diputació de Tarragona.

13. Elaboració i comunicació del calendari

El calendari de la convocatòria s’elaborarà segons els següents criteris:

 • Es tindrà en compte les preferències de dates escollides per cada municipi.
 • S’agruparan per proximitat geogràfica per a optimitzar el trasllat de l’aula i el desplaçament del professor
 • S’atendrà amb preferència als municipis amb menys habitants.

14. Resolució

La resolució dels ajuntaments participants a la 6a TINETaula es publicarà a la web de la Diputació de Tarragona, substituint la notificació a cadascun dels beneficiaris a tots els efectes.