Normes reguladores de la 8a convocatòria de la TINETaula

La convocatòria perquè els ajuntaments puguessin presentar la seva sol·licitud es va publicar al BOP el 27 d'abril de 2018 i va finalitzar el 25 de maig de 2018. A continuació s'adjunta l'acord de resolució de la convocatòria.

Model de sol·licitud Resolució de la convocatòria Resolució de recurs d'admissió

 

1. Objecte i finalitat

La Diputació de Tarragona, amb la vuitena edició de la TINETaula, pretén facilitar als ciutadans dels municipis de la demarcació de Tarragona amb un cens menor de 4.000 habitants, l’accés gratuït a la formació imprescindible per a poder treure profit de la societat de la Informació, apropar-los Internet i les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) i facilitar-los el coneixement de les bones pràctiques a Internet, sobre tot en matèria de seguretat i privadesa, tant en dispositius de sobretaula i portàtils com en tauletes i telèfons mòbils.

La finalitat d’aquestes normes reguladores és establir els requisits que han de complir els ajuntaments i els destinataris finals per accedir a la TINETaula.
A través de la TINETaula la Diputació coorganitza amb l'ajuntament dos cursos, d’entre una oferta de cinc, per a dos grups d'alumnes diferents, durant 9 dies lectius consecutius, a les dependències habilitades per l'ajuntament.

2. Recursos i material

La Diputació de Tarragona es fa càrrec del subministrament i muntatge del material necessari per poder impartir els cursos i també del material docent i de procurar un professor per desenvolupar l’activitat formativa.
 
a) Equipament de l’aula que subministra la Diputació:

 • 10 tauletes
 • 1 mòdem router de connexió sense fils
 • 1 pantalla
 • 1 projector

b) Material complementari de comunicació i organització:

 • Material de comunicació de l’activitat
 • Fulls d’inscripció
 • Fulls d’assistència
 • Compte de correu gratuÏt a TINET  per a cada alumne
 • Un recull de material didàctic del curs en format digital per als alumnes

c) Professor/a que ha d’impartir els cursos.
L’ajuntament, per la seva banda, ha d’habilitar un espai com a aula, que ha de complir els següents requisits:

 • Connexió a Internet, preferiblement de 3 MB de cabal mínim.
 • Hi ha d’haver les taules i cadires necessàries per a encabir-hi adequadament 10 alumnes i un professor
 • Instal•lació elèctrica, amb totes les preses de corrent i les bases d’endolls necessàries per alimentar correctament tot el maquinari elèctric/electrònic de l’aula.

L’ajuntament assignarà un responsable tècnic administratiu per a gestionar les inscripcions a l’activitat. Així mateix, aquest responsable s’encarregarà de la comunicació i difusió al municipi de la convocatòria de la TINETaula mitjançant el material facilitat per la Diputació i amb qualsevol altre material i mitjans de què pugui disposar.
L’ajuntament es compromet a vetllar per la integritat i conservació del material subministrat per la Diputació de Tarragona per a la realització de l’activitat. No obstant això, els alumnes podran portar el seu dispositiu mòbil particular (smartphone o tauleta).

3. Activitat, durada i horaris

Aquesta edició de la TINETaula podrà atendre un màxim de sol•licituds de 40 ajuntaments de la demarcació, o el que és el mateix, 40 activitats. L’activitat consisteix a impartir un mateix curs o dos de diferents a dos grups d’alumnes per cada ajuntament seleccionat. Cada ajuntament triarà un màxim de dos cursos diferents, d’una oferta de cinc, d’acord amb el formulari de sol•licitud que es presenta a la Diputació.
 
L’activitat té una durada màxima de 9 sessions, distribuïdes en dues setmanes consecutives, de dilluns a divendres la primera i de dilluns a dijous la segona, reservant el divendres de la segona setmana per al trasllat de l’aula. Per a aquest curs es consideren hàbils els dies previstos al calendari festiu local, entenent-se que els dies de curs que siguin festius locals no es recuperen.

L’activitat es realitzarà a les dependències que l’ajuntament habiliti per a aquesta finalitat, d’acord amb el següent horari: primer grup, de 17.00h a 18.30h i segon grup, de 18.30h a 20.00h.

4. Continguts dels cursos

Aquesta edició de la TINETaula ofereix cinc cursos diferents i l'ajuntament n'ha d'escollir un màxim de dos. Els cursos escollits poden ser el mateix per als dos grups d’alumnes o un de diferent per a cada grup. Els cinc cursos a elegir són:

 • Internet multidispositiu: curs destinat a tothom que vulgui iniciar-se o aprofundir en la navegació per Internet des de diferents dispositius i conèixer les eines bàsiques de la Xarxa com per exemple l’accés, el correu electrònic de TINET i la sincronització de continguts entre dispositius, amb especial atenció en les aplicacions i l’ús de tauletes i mòbils.
 • Participa a les xarxes socials: curs adreçat a usuaris habituals d’Internet que volen participar activament a Internet mitjançant la creació i la gestió de diferents perfils socials existents, amb gran cura en els àmbits de privadesa de les dades i seguretat.
 • Crea el teu bloc a TINET: curs pensat per a usuaris habituals d’Internet que volen crear i gestionar un espai web amb el servei de blogs de TINET, sigui d’abast personal, d’entitat o d’empresa.
 • El núvol d'Internet a fons: curs adreçat a usuaris d'Internet que vulguin conèixer les opcions que ofereixen els serveis de Cloud Computing de proveïdors d'emmagatzematge de continguts (com Google Drive, Dropbox, iCloud... ) i d'altres aplicatius d'ús personal o d'empresa disponibles a la xarxa.
 • Seguretat i privadesa a les gestions i compres en línia: curs dirigit a usuaris d'Internet que volen conèixer els elements de seguretat i privadesa de les dades personals que han de tenir en compte a l'hora de configurar i executar compres o gestions administratives des dels seus perfils a Internet.

5. Inscripcions

Les inscripcions dels alumnes a l’activitat són responsabilitat de l’ajuntament, així com l’adscripció i la distribució correcta dels alumnes als cursos escollits. Es poden inscriure els habitants del municipi majors d’edat utilitzant els fulls d’inscripció facilitats per la Diputació de Tarragona.

Cada grup admetrà 10 alumnes com a màxim. En cas que se superi aquest número d’inscripcions, es crearà una llista d’espera, per rigorós ordre d’inscripció, per tal de cobrir alguna possible baixa si aquesta es produís durant els tres primers dies del curs, fins a restablir el màxim possible d’ocupació d’alumnes del grup

El nombre mínim d’inscrits per grup és de 5 alumnes. Si algun dels dos grups no obté el mínim d’inscrits indicat s’anul•larà tota l’activitat.

S’acceptarà una sola inscripció per persona a l’activitat, és a dir, que una mateixa persona no es pot inscriure als dos cursos.

El primer dia laborable de la setmana anterior a l'inici de l'activitat, l'ajuntament ha de lliurar a la unitat Tècnica de suport web de la Diputació de Tarragona una relació dels inscrits que contingui les següents dades: nom i cognoms, adreça postal completa, telèfon mòbil, adreça de correu electrònic i DNI. Amb aquestes dades, la unitat Tècnica de suport web de la Diputació valorarà la conveniència de la continuïtat o l'anul•lació de l'activitat segons els criteris dels paràgrafs anteriors.

És important respectar el nombre màxim d'alumnes a inscriure en cada grup per afavorir un òptim desenvolupament de l’activitat, tant pel que fa a la dedicació individualitzada del professor a l’alumne com pel manteniment del rendiment adequat del maquinari i la connexió a Internet.

Els fulls d’inscripció i els d’assistència dels alumnes s’han de retornar, emplenats, a la unitat Tècnica de suport web de la Diputació de Tarragona un cop finalitzat el curs.

6. Diplomes d’assistència

Els alumnes que hagin assistit a un mínim de 6 sessions sobre el total de les 9 programades del curs obtindran un Diploma d’assistència. Els diplomes els emet la unitat Tècnica de suport web de la Diputació de Tarragona i els farà arribar a l’ajuntament per lliurar-los als alumnes.

7. Inici de l’activitat

La 8a edició de la TINETaula s’iniciarà el segon trimestre de 2018.

8. Destinataris

Els destinataris d’aquesta edició de la TINETaula són els ajuntaments dels municipis de la demarcació de Tarragona i/o organismes que en depenguin, amb una població no superior a 4.000 habitants. El nombre màxim d’activitats (ajuntaments que puguin acollir la TINETaula) d’aquesta edició és de 40.

9. Sol•licitud i documentació a presentar

La sol•licitud que han de presentar els ajuntaments o organismes que en depenguin, s’ha de fer en model normalitzat disponible a la web de TINET (www.tinet.cat) de la Diputació de Tarragona. Aquesta s’ha de presentar en suport paper i ha d’estar degudament emplenada indicant els cursos escollits, el calendari preferit i el nombre d’habitants registrats al cens.

La sol•licitud en suport paper es pot presentar:
a) A qualsevol de les següents oficines del registre general de la Diputació de Tarragona:

 • Passeig de Sant Antoni, 100 (Palau de la Diputació), 43003 Tarragona.
 • C. Pere Martell, 2 (Edifici Síntesi), 43001 Tarragona.
 • Carrer Montcada, 32 (Palau Climent), 43500 Tortosa

b) Per qualsevol altre mitjà dels establerts per l’article 16, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Si l’ajuntament sol•licitant tramet la sol•licitud per correu certificat dintre del termini establert, és aconsellable que ho comuniqui per fax a la unitat Tècnica de suport web de la Diputació de Tarragona, adjuntant còpia de la sol•licitud en què ha de constar el segell de Correus i la data de presentació a la sol•licitud. La comunicació per fax s’ha de fer, com a màxim, dins dels dos dies següents a la finalització del termini.

La documentació a presentar és la següent:

 • Justificant (factura, contracte o informe) que defineixi el tipus i el cabal de la línia de connexió a Internet que es farà servir per a l’activitat.
 • Fotografia de la sala o sales alternatives previstes per a acollir l’activitat, amb una relació per escrit del mobiliari a utilitzar i la ubicació de la connexió a Internet.

10. Termini de presentació

El termini de presentació de les sol•licituds es de 20 dies hàbils a partir de la data de publicació de la corresponent convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

11. Criteris d’exclusió i de selecció

Quedaran exclosos de la selecció aquells municipis que:

 • Superin la població de 4.000 habitants segons les dades de població de l’últim cens aprovat (dades població: font INE – Institut Nacional d’Estadística).
 • No reuneixin algun dels requisits esmentats en el punt 2 d’aquestes bases (Internet, mobiliari, electricitat i responsable).
 • Tot i haver sol•licitat la realització de l’activitat en la convocatòria immediatament anterior, s’hagués hagut d’anul•lar, finalment, l’activitat.

Les sol•licituds acceptades s’ordenaran atenent els següents criteris:

 • Es valorarà que la distribució d’activitats respongui a criteris d’equilibri territorial.
 • Es donarà preferència als municipis que no hagin acollit l’activitat en l’edició immediatament anterior.
 • S’atendran, amb preferència, els municipis amb menys habitants.
 • Es respectarà l'ordre cronològic d’inscripció d’acord amb la data del registre d’entrada de la Diputació de Tarragona.

12. Elaboració i comunicació del calendari

El calendari de la convocatòria s’elaborarà segons els següents criteris:

 • Es tindran en compte les preferències de dates escollides per cada municipi.
 • S’agruparan els municipis seleccionats d’acord amb el criteri de proximitat geogràfica per a optimitzar el trasllat de l’aula i el desplaçament del professor
 • S’atendran, en primer lloc, els municipis amb menys habitants.

13. Resolució

La resolució amb la selecció dels ajuntaments participants a la 8a TINETaula es publicarà a la web de la Diputació de Tarragona, substituint la notificació a cadascun dels beneficiaris a tots els efectes.